Program dela za leto 2011 – Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje

V desetih letih se je Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije pridružilo 18 lokalnih društev in več kot 6000 članic in članov iz vse Slovenije. Ena izmed prvih ustanoviteljic gibanja proti osteoporozi, Britanka Linda Edward, je zagovarjala idejo, da morajo društva »misliti veliko«, imeti praktične in uspešne projekte, zagnano osebje, domišljijo in strokovno usposobljenost. Naši rezultati in entuziazem kažejo, da uspešno sledimo njenim navodilom.

Iz nagovora predsednice ZDBOS Duše Hlade Zore, dr. med., na svetovnem dnevu osteoporoze 2010 v Novi Gorici
 

I.  Ozaveščanje članstva in širše javnosti
Namen programa je izobraževanje in ozaveščanje članov in širše javnosti tako o osteoporozi, njenem preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju, kot o drugih boleznih, ki se navezujejo nanjo oz. se pojavljajo v starejšem življenjskem obdobju. Predavanja bomo izvajali v organizaciji društva, v organizaciji ZDBOS in na dnevih zdravja v Topolšici in Strunjanu.

 

Teme predavanj v organizaciji društva

čas

predavatelj

1.

Kronično vensko popuščanje

marec

zdravnik, spec. za žilne bolezni

2.

Parodentalna bolezen in osteoporoza

april

zobozd., spec. za bolezni zob

3.

Urinska inkontinenca

september

zdravnik, urolog

4.

Patronažna služba in pomoč na domu

november

patronažna med. sestra

II. Terapevtska vadba
S terapevtsko vadbo zagotavljamo strokovno vodeno telesno aktivnost, ki naj bi neposredno vplivala na ugodno zdravstveno stanje tistih, ki že imajo osteoporozo, in tistih, ki želijo preprečiti njen prezgodnji pojav. Vključene so lahko članice in člani, ki s podpisom prijavnice potrdijo, da sprejemajo pravila vadbe. Vadba poteka po dogovorjenem urniku, in sicer:

– v Termah Čatež – 9 skupin – vodi  višja fizioterapevtka Marjana Černoš
– v ZD Sevnica – 2 skupini – vodi višja fizioterapevtka Aleksandra Kerec

III. Dnevi zdravja
Dneve zdravja uvrščamo v vsebine dela, ki zagotavljajo telesno aktivnost in spodbujajo člane k zdravemu življenjskemu slogu. Sočasno so pomemben dejavnik druženja in povezovanja,  utrjujejo socialno mrežo oz. prispevajo k manjši socialni izključenosti. Na dnevih zdravja se nam lahko pridružijo tudi nečlani. Društvo se z zdravilišči dogovori za vsebino programa in ceno ter organizira prevoz.

kraj

število dni

čas

prijave do

Topolšica

6

14. – 19. marec

5. marca

Mala Nedelja

1

maj

30. aprila

Strunjan

6

13. – 18. november

25. oktobra

IV. Meritve mineralne kostne gostote
Po podatkih IFO – Mednarodne fundacije za osteoporozo – prizadenejo z osteoporozo povezani zlomi vsako tretjo žensko in vsakega petega moškega nad 50. letom starosti. 

Brezplačno ultrazvočno presejalno merjenje mineralne kostne gostote je ena od možnosti zgodnjega odkrivanja osteoporoze. V dogovoru z ZDBOS in zainteresiranim okoljem ter v povezavi s strokovno usposobljenimi izvajalci meritev bomo na MKG meritve vabili ženske nad 50 let starosti in moške, starejše od 60 let.

V. Pohodništvo
S tem programom omogočamo članicam in članom najcenejšo telesno aktivnost, ki pa ima dragocen učinek na trdnost naših kosti in na splošno fizično in psihično ravnovesje.

kraj

čas

vodja skupine

Brežice

po dogovoru, 1x mesečno

Dušanka Lipej, pom. Draga Bergant

Šentjernej-Kostanjevica

po dogovoru, 1x mesečno

Slavka Kuhelj, pom. Amalija Jordan

Krmelj

po dogovoru, 1x mesečno

Silva Dobnik, pom. Anica Hočevar

VI. Ekskurzije. izleti, svetovni dan, kulturne prireditve
Med  zaželene in dobro obiskane dejavnosti društva uvrščamo izlete, ekskurzije, kulturne in druge prireditve, ki pomenijo sprostitev in prijetno druženje, hkrati pa nas s svojimi vsebinami notranje bogatijo. V letu 2011 načrtujemo:

kraj

čas

prijave do

Brežice – družabno zabavni dogodek,

predavanje + plesna delavnica

14. april

5. aprila

Velika planina – planinski izlet

junij

31. maja

Lendava – Velika Polana, ekskurzija

september

5. septembra

Jesenice – svetovni dan osteoporoze,

izobraževalno kulturna prireditev

15. oktober

5. oktobra

Dan invalidov in bolnikov občine Brežice –

kulturna prireditev

26. oktober

brez prijav

Ljubljana ali Maribor –

ogled gledališke. predstave

november ali

december

po obvestilu

 

VII. Delovanje društva 
Da društvo lahko živi, so potrebna še druga opravila, za katera skrbimo članice upravnega odbora. Skozi celo leto se zvrstijo številne naloge, kot so:

   – priprava programa dela za tekoče leto,
   – priprava in izvedba letne skupščine,
   – 2 -3 sestanki UO, 1 sestanek NO,
   – 1-2 sestanka z vodji skupin,
   – vodenje finančnega poslovanja,
   – prijava programov na razpise in izdelava poročil,
   – druga administrativna dela v zvezi s članstvom,
   – dogovori z zunanjimi izvajalci programa,
   – udeležba na sestankih in izobraževanjih ZDBOS,
   – informiranje članstva in javnosti o delu društvu.

Upravni odbor si pridržuje pravico do spremembe programa, če bi to terjale objektivne okoliščine, in do odpovedi izleta, če ne bi bilo dovolj prijav.

Upravni odbor društva:
predsednica Milena Jesenko, tel. 051 33 99 21, e-mail: [email protected]
podpredsednica Tončka Tokić, tel. 031 511 322, e-mail: [email protected]
tajnica in blagajničarka Ida Križanec, tel. 041 402 959, e-mail: [email protected]
računovodkinja Anica Pavlin
članice Neda Busar, Silva Dobnik, Mara Kovačič, Majda Piltaver, Ana Vrhovšek, Valentina Žibert in Metka Žlak

Delo spremlja nadzorni odbor:

– predsednica: Nada Černe
– članici: Emilija Držanič, Milka Vimpolšek

Terapevtske skupine vodijo:

1.   skupina: Stanka Pucko, 041 266 075
2.   skupina: Mara Kovačič, 49 61 311
3.   skupina : Matilda Roguljič, 49 62 203
4.   skupina: Anica Šišak, 041 830 456
5.   skupina: Anica Lopatič, 031 875 327
6.   skupina: Ida Križanec,  041 402 959
7.   skupina: Ana Vrhovšek, 031 744 643
8.   skupina: Ivanka Medvešek, 041 488 716
9.   skupina: Vika Koprivec, 031 717 193
10. skupina, v Sevnici: Neda Busar, 041 801 615
11. skupina, v Sevnici: Neda Busar, 041 801 615

Uradne ure so vsak ponedeljek (razen julija in avgusta), od 10. do 12. ure v pisarni KS Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, Telefon v pisarni:  49 61 849, www.osteoporoza.si . Št.TRR: 02373 – 0253575487
 

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje je vključeno v Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ki je  članica Mednarodne fundacije za osteoporozo.

Pri izvedbi programa dela so nam v pomoč Terme Čatež, Zdravstveni dom Sevnica, Splošna bolnišnica Brežice, Krajevna skupnost Brežice, Zdravstveni center Aristotel, d.o.o. Krško, Intermarket Brežice, Osnovna šola Brežice.

Delo društva finančno podpirajo: ZDBOS, Občina Brežice in Občina Krško.
 

Pravila za vadbo v Termah Čatež

Vadba poteka v telovadnici in v bazenu Term Čatež, hotel Čatež. Pogoja za vključitev v skupino sta plačana članarina in pisna prijava. Pred vključitvijo svetujemo posvet z osebnim zdravnikom. Društvo ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe v času vadbe.
Skupine oblikuje tajnica društva. Pri tem upoštevamo načelo, da mora imeti vsaka članica možnost vključitve v eno skupino, nato pa glede na prosta mesta v dve oz  tri ali celo štiri skupine. Za povezavo med člani in vodstvom društva je za vsako skupino zadolžena  koordinatorka – prostovoljka, ki vodi evidenco prisotnosti in je odgovorna za upoštevanje urnika vadbe in hišnega reda Zdravilišča Terme Čatež. Vsaka udeleženka vadbe je dolžna celoten strošek poravnati do 10. septembra, če je vključena v dve skupinido 10. oktobra, v trido 10.novembra in v štirido 10. decembra. Znesek plačila prenesemo v naslednjo sezono ali povrnemo le v primeru, ko je udeleženka zaradi bolezni odsotna zaporedoma več kot tri mesece. Če je zaradi enakega razloga odsotna udeleženka, ki je vključena v več skupin, se opravi povračilo v sorazmernem delu. O taki odsotnosti je udeleženka dolžna čim prej obvestiti tajnico društva oz. vodjo skupine. O upravičenosti prenosa v naslednjo sezono oz. povračilo sklepa upravni odbor društva. Cena za sezono september 2010/junij 2011 je za eno skupini 37 evrov, za dve skupini 74 evrov, za tri 111 evrov in za štiri skupine 148 evrov. Plačilo je možno po položnici ali z gotovino na  prvi vadbi v  mesecu septembru oz. v pisarni v času uradnih ur.

Pravila za vadbo v Sevnici

Terapevtska vadba poteka v telovadnici in v fizioterapevtski telovadnici Zdravstvenega doma Sevnica. Pogoja za vključitev v skupino sta plačana članarina in pisna prijava. Pred vključitvijo svetujemo posvet z osebnim zdravnikom. Društvo ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe v času vadbe. Za povezavo med člani in vodstvom društva je zadolžena koordinatorka – prostovoljka, ki oblikuje skupini, vodi evidenco prisotnosti, sprejema vplačila  ter sodeluje v dogovorih z vodstvom ZD Sevnica o urniku vadbe glede na proste termine  telovadnice. V sezoni september 2010/junij 2011 je cena vadbe 2 evra na uro.  Udeleženke poravnajo strošek z gotovinskim plačilom vsak prvi torek v mesecu oz. po dogovoru s koordinatorko, ki zbrani denar nakaže na račun društva. Za odsotnost se denar ne vrača.

S podpisano pisno prijavo na terapevtsko vadbo udeleženka/udeleženec potrdi, da sprejema pravila vadbe.

Gradivo pripravila: Milena Jesenko

 

Program dela za leto 2011 – po mesecih

JANUAR

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • prijave na razpis  za javna sredstva

FEBRUAR

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • sestanek upravnega odbora
 • sestanek nadzornega odbora

MAREC

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • redna letna skupščina, 3. marec
 • skupščina ZDBOS, Ljubljana, 29. marec
 • predavanje KRONIČNO VENSKO POPUŠČANJE
 • dnevi zdravja, Topolšica, 14.-19.marec

APRIL

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • predavanje PARODENTALNA BOLEZEN
 • družabno zabavni dogodek, 14. april

MAJ

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • dan zdravja – Mala Nedelja

JUNIJ

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • izlet na Veliko planino
 • sestanek upravnega odbora
 • sestanek z vodji skupin

 

SEPTEMBER

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • predavanje URINSKA INKONTINENCA
 • ekskurzija Lendava, Velika Polana

OKTOBER

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • svetovni dan osteoporoze, Jesenice, 15. okt.
 • dan invalidov in bolnikov občine Brežice

NOVEMBER

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • predavanje PATRONAŽNA SLUŽBA in POMOČ NA DOMU
 • dnevi zdravja, Strunjan, 13.- 18. nov.

DECEMBER

 • terapevtska vadba po urniku
 • pohodništvo po dogovoru
 • zaključno delovno srečanje UO, NO  in vodij skupin
 • ogled gledališke predstave v Ljubljani ali v Mariboru