Poročilo o izvajanju programa v letu 2012 – vsebinski del

PODATKI O DRUŠTVU:

Smo društvo z zdravstvenega področja, vključeni v Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ta pa je članica Mednarodne fundacije za osteoporozo (IFO). Naši člani so iz občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica in Šentjernej. Registrirani smo bili 10.01.2003 na Upravni enoti Brežice pod reg. štev. 210. Delo je usmerjal upravni odbor, spremljal in nadzoroval pa nadzorni odbor. Število članov niha, ob koncu leta nas je bilo …
 

CILJI PROGRAMA:

 • ozaveščanje članstva in javnosti o osteoporozi, njenem odkrivanju in zdravljenju;
 • svetovanje, navajanje na zdrav način življenja, zlasti na zdravo prehrano in gibanje; seznanjanje z drugimi boleznimi, ki se odražajo tudi na kosteh;
 • krepitev telesnih funkcij z različnimi fizičnimi aktivnostmi;
 • uravnoteženost fizičnega in psihičnega počutja ob druženju in različnih dogodkih;
 • seznanjanje z bolnikovimi pravicami in zakonodajo s področja zdravstva;
 • spremljanje in vključevanje v aktivnosti Zveze in IFO (Mednarodne fundacije za osteoporozo)

UPORABNIKI PROGRAMA:

Uporabniki našega programa so občanke in občani, ki so zboleli za osteoporozo, in tisti, ki se z vključevanjem v aktivnosti društva želijo tej bolezni za čim daljši čas izogniti oz. jo pomakniti v starejša leta. Vsak uporabnik je imel možnost izrabiti 240 ur različnih aktivnosti: predavanja 14, ur, terapevtska vadba  poprečno 30 ur, pohodništvo 36 ur, izleti in ekskurzije 30 ur, dan zdravja 10 ur, dnevi zdravja 120 ur.                                               

PLAČANI IZVAJALCI PROGRAMA:

Vsa organizacijska in administrativno blagajniška dela opravijo prostovoljke, v skladu s predpisi o finančnem poslovanju plačujemo del računovodskih storitev (samo za izplačila dela po pogodbi), predavatelje in obe fizioterapevtki.

PROSTOVOLJCI V PROGRAMU:

           – 11 prostovoljk za izvajanje programa terapevtske vadbe  po 24 ur:    264 ur

           –  3 prostovoljke za vodenje pohodniških skupin                                90 ur

           –  predsednica                                                                                         280 ur

            – tajnica                                                                                                   180 ur

           –  urejanje finančnih zadev                                                                   120 ur

           –  11 članic UO po 10 ur                                                                        110 ur   

           –  3 članice NO po 10 ur                                                                          30 ur

                                                                                                          Skupaj: 1074 ur

 

IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE ČLANSTVA IN ŠIRŠE JAVNOSTI

Datum

Naslov predavanja

Predavatelj

Prostor

Število

prisotnih

22. 2.

2012

Negovane noge kot pogoj za

 zdravo hojo

Irena Detiček, dipl. med. sestra

Brežice, UE

42

7. 3.

Kdo mi bo pomagal, ko

ostarim, zbolim, obnemorem

Milka Cizel, dipl. soc. del.

Brežice, MC

171

24. 4.

Duševno zdravje in  obvladovanje konfliktnih situacij

Jacinta Doberšek Mlakar, prof. zdr. vzgoje

Zdr. Laško

18

27. 9.

 Predstavitev oddelka za neakutno 

 bolnišnično nego SBB

Milena Srpčič, dipl. med. sestra

SB Brežice

35

20. 10.

Osteoporoza od diagnoze do

zdravljenja

prim. dr. Miro Čokolič, dr. med. in endokr. v UKC MB

sv. dan, Ormož

54

25. 10.

Zakon o dolgotrajni oskrbi in  zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Patricija Čular, drž. sekretarka na MDDSZ

MC Brežice

30

25. 10.

Pravice in dolžnosti pacientov

Robert Sotlar, zastopnik pacientovih pravic

MC Brežice

25

12. 11.

Nove slovenske smernice pri     zdravljenju osteoporoze in FRAX

doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med., UKC Ljubljana

v Strunjanu

55

13. 11.

 Pomen telesnih aktivnosti za naše

 zdravje in dobro počutje

Janez Kolarič, inštruktor telesne vadbe

v Strunjanu

35

20. 11.

 Refluksna bolezen požiralnika

prof. dr. Bojan Tepeš, gastroenterolog

KD Krško

42

TERAPEVTSKA VADBA

 • Terapevtska vadba v Termah Čatež

V devetih skupinah je bilo vključenih 216 članic. Delo je izvajala višja fizioterapevtka Marjana  Černoš.Opravili so 90 ur fizioterapevtske vadbe v telovadnici Hotela Čatež in 90 ur vadbe v bazenu.

 • Terapevtska vadba v ZD Sevnica

Skupini v Sevnici pa sta opravili 80 ur. Vključenih je bilo 30 članic, poprečna udeležba je bila 23,20. Vadbo je vodila višja fizioterapevtka Aleksandra Kerec.   

GIBANJE ZA ZDRAVJE     

           Brežice – 3 pohodi, vključenih 10 članic

           Krmelj  – 18 pohodov, 22 vključenih

           Šentjernej – 14 pohodov, 23 vključenih, poprečna udeležba 17 članic

DNEVI ZDRAVJA

Čas

Zdravilišče

Število udel.

 19. – 24. marec 2012

Topolšica

14

25. 4. 2012

Laško

18

11.  – 16. nov. 2012

Strunjan

49

Udeležba je bistveno nižja kot prejšnja leta, kar pripisujemo nižanju življenjskega standarda in zaskrbljenosti za prihodnost.
Program je vključeval vadbo v telovadnici in bazenu, nordijsko hojo, predavanje, izlete v bližnjo okolico ter družabne vsebine.

SVETOVNI DAN OSTEOPOROZE

Prireditev v organizaciji ormoškega osteoporotičnega društva in ZDBOS  je bila 20. oktobra 2012 v Ormožu. Udeležba iz našega društva je bila to leto rekordna: 54 nas je bilo. Poslušali smo predavanje o pomenu odkrivanja in zdravljenja osteoporoze ter novostih na tem področju in prisluhnili številnim lokalnim ljubiteljskim kulturnim skupinam. Ogledali smo si tudi oljarno v Murskem Središču.

 

EKSKURZIJE, IZLETI, DRUŽENJA

Datum

Kraj

Štev..

17. 4.

Gorenjska: Mošnje (Vrtnarija Reš), Kranj, Adergas, Brdo

48

24. 5.

Kras: Divača (Muzej slo. film. igralcev), Lokev (pršutarna), Pliskovica (po učni poti), Opatje selo, Cerje (spomenik)

48

14. 6.

Zagreb, vodeni ogled mesta

50

21. 6.

Gorjanci, Trdinov vrh (skupni društveni pohod)

27

14.11.

Po slovenski Istri: vasici Topolovec in Hrvoje

30

2. 12.

Ljubljana, ogled gledališke predstave Nevihta, MGL

38

9D4BB708-7A67-11E2-B64E-27A166B94067

INFORMIRANJE

Obveščanje članstva: Člane smo o aktivnostih obveščali na več načinov: bilten s podrobnim letnim programom, dve dodatni pisni obvestili s konkretizacijo dogodkov (za prvo in drugo polovico leta), objave na spletni strani ZDBOS. Vlogo informatorjev o dogajanjih v društvu so odlično opravile tudi vodje posameznih skupin. Člane, ki imajo e-pošto, smo povprašali tudi o predlogih za program dela.

Veliko koristnih informacij o osteoporozi in delu društev prinaša tudi glasilo ZDBOS SONČNICA, ki ga dobivajo brezplačno vsi člani dvakrat letno po pošti.

PROMOCIJA DEJAVNOSTI DRUŠTVA

–          5. 6. 2012 smo predstavili društvo v Sevnici (organizator PRSTaN)

–          25. 10. 2012 smo imeli stojnico v MC Brežice, kjer je potekala prireditev (en del je organizirala in vodila predsednica našega društva)

–          Prispevke o delu društva smo objavili v spomladanski in jesenski številki glasila ZDBOS Sončnica.

VODENJE DRUŠTVA

–          Pisarna je bila za člane odprta po dve uri tedensko razen enega počitniškega meseca. Vse leto je dobro obiskana.      

–          Imeli smo 3 sestanke UO, 2 sestanka z vodji skupin in 1 sestanek nadzornega odbora.

–          7. marca 2012 smo opravili redni zbor članov z izjemno veliko udeležbo – 171 članov je prišlo.

–          Udeležili smo se skupščine Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije.

–          Predsednica se je udeleževala sestankov UO ZDBOS.

–          Prijavili smo se na razpise za pridobitev sredstev iz proračunov občin Brežice, Krško in Sevnica in bili uspešni. O opravljenem delu smo poročali financerjem programov.

–          Sproti ažuriramo evidenco članstva, ki jo vodimo po posebnem računalniškem programu.

SODELOVANJE Z ZVEZO DRUŠTEV BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO SLOVENIJE – ZDBOS

ZDBOS pomaga društvu predvsem na naslednjih segmentih:

–          distribucija glasila ZDBOS – Sončnica

–          prijava lokalnih programov na razpis FIHO

–          dogovori s sponzorji za predavanja in druge oblike sodelovanja

–          skrb za poslovanje v skladu z zakonodajo

–          zastopanje v komunikaciji z državnimi organi

–          sodelovanje na mednarodni ravni (IOF)

                –          izobraževanje za vodstva društev

ZAKLJUČEK

Ocenjujemo, da je društvo v okolju prepoznavno. Finančno so ga v letu 2011 podprle:

 • FIHO (preko ZDBOS)
 • OBČINA BREŽICE
 • OBČINA KRŠKO
 • OBČINA SEVNICA

Razumevanje in različno pomoč pri izvajanju programa pa so nam nudili še:

– Krajevna skupnost Brežice

– Splošna bolnišnica Brežice

– Terme Čatež – Zdravstvo

– Zdravstveni dom Sevnica

–  PRSTaN – Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije

– ARtisk,  Aleksander Rožman, s.p., Dobova

O izvajanju programa vodimo ustrezne evidence, zadovoljstvo članstva preverjamo v neposredni komunikaciji in z anketami po e-pošti (dobra tretjina članov že ima uporablja to  obliko sodobnega komuniciranja). Obenem povprašamo o predlogih za dopolnitev delovnega programa, kar v okviru možnosti tudi vključimo.

Pri izvajanju programa nimamo posebnih težav, konstantno pa predstavlja več kot tretjini članov resnejšo oviro pri vključevanju slabša mobilnost naših članic, posebej tistih, ki nimajo lastnega prevoza, saj se zato težje udeležujejo nekaterih aktivnosti. (Tu velja izpostaviti skupino članic iz Krmelja, ki so si organizirale prevoz na terapevtsko vadbo v terme Čatež z najemom kombija.)

Program bomo tudi v prihodnje prilagajali usmeritvam zdravniške stroke in Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije ter uresničljivim predlogom in  željam članstva.

V Brežicah, 1. 2. 2013                                                Poročilo pripravila: Milena Jesenko, 

                                                                                                    predsednica DPOP

26EB84E4-7C06-11E2-8B16-27A166B94067
Skupina članic iz Šentjerneja

3299FCD0-7C06-11E2-9954-27A166B94067
Društveni izlet po Gorenjski, v vrtnariji Ruth Podgornik Reš

4003A93E-7C06-11E2-B64E-27A166B94067
Društveni izlet po Krasu, pred pohodom Po Pliskini poti 

57474AC4-7C06-11E2-9954-27A166B94067
Članice sevniške skupine telovadijo v prostoru ZD Sevnica

492C46D8-7C06-11E2-8877-27A166B94067
Tako telovadijo v Krmelju

613D3C28-7C06-11E2-9DCA-27A166B94067
Bazen v Strunjanu bodo kmalu zavzele posavske osteoporotičarke